Kontaktirajte nas

Uz nas je lakše!

Planiranje je prvi korak ka uspjehu!

Investicijska studija / Poslovni plan

Investicijska studija / Poslovni plan je jedan od najbitnijih analiza tj. dokumenta koji su potrebni prvenstveno poduzetniku kako bi kvalitetno procijenio opravdanost ulaska u investiciju.

Prilikom izrade investicijske studije cilj je prepoznati i kvantificirati sve elementu nužne da bi neki projekt zaživio. Većina smatra da je dovoljno procijeniti prihode od prodaje (100 komada proizvoda x cijena 400 kn) i rashode poslovanja (npr. RUC kod trgovine) međutim analiza je značajno složenija.

Kvalitetna analiza uključuje analizu lokacije investicije, detaljnu analizu strukture investicije i opravdanosti pojedinog segmenta ulaganja u odnosu na druge slične projekte uzimajući u obzir financijski aspekt.

Podrazumijeva detaljnu razradu prihoda s analizom pravdanja izlazne cijene proizvoda/usluge u odnosu na konkurenciju i razinu proizvoda/usluge koje su nude, detaljnu projekciju broja, strukture i troškova djelatnika, kalkulaciju nužnih kapitalnih ulaganja u budućem razdoblju itd.

Važan element prilikom izrade investicijske studije / poslovnog plana je stavljanje projekta u realan vremenski okvir tj. terminski plan koji će definirati vrijeme potrebno da se od ideje dođe do finaliziranja projekta tj. stavljanja projekta u prihodovnu funkciju.

Od iznimne je važnosti razrada rashoda poslovanja na fiksne i varijabilne troškove kako bi se optimalno procijenio potreban obrtni kapital za pokretanje poslovanja što se često zna zanemariti pa investicija poklekne na samom početku. Naravno jako je bitan i management koji će upravljati investicijom odnosno projektom kad se isti stavi u funkciju, bitna su znanja tj. vještine i iskustva osoba koje će direktno biti odgovorne za upravljanje projektom.

Sveobuhvatnu analizu svih elemenata bitnih za studiju treba promatrati ne samo sa financijske strane već i sa funkcionalne strane uvažavajući porezni aspekt investicije te vremensku dimenziju pripreme i realizacije projekta a uzimajući u obzir prilike na tržištu.

Napravite prvi korak, prijavite se na newsletter!