Kontaktirajte nas
Natrag na blog

Mjere za rasterećenje gospodarstva od posljedica koronavirusa II

Mjere za rasterećenje gospodarstva od posljedica koronavirusa II

Donosimo nastavak mjera kojima vlada nastoji olakšati posljedice smanjene gospodarske aktivnosti uslijed koronavirus krize.

OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA

Zavod za zapošljavanje isplaćuje potpore za isplatu neto plaće u visini 3.250,00 po radniku za ožujak i po 4.000,00 kn za travanj i svibanj 2020. godine.

Porezni obveznik koji je ostvario mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje bit će oslobođen obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi potpore.

Bitno je napomenuti da je porezni obveznik dužan obračunati plaću i sva javna davanja i prikazati isplatu plaće u Obrascu JOPPD na dan isplate plaće na isti način (korištenjem istih šifri) kao i kod svake druge isplate plaće.

Iznos obveze doprinosa za koji se može ostvariti oslobođenje

U slučaju isplate potpore za ožujak u iznosu 3.250,00 kn najviši iznos oslobođenja obveznih doprinosa obračunava se na osnovicu za obračun doprinosa u iznosu 4.062,51 kn – iznosi 1.482,81, a u slučaju isplate potpore za travanj i svibanj u iznosu 4.000,00 kn najviši iznos oslobođenja obveznih doprinosa obračunava se na osnovicu za obračun doprinosa u iznosu 5.000,00 kn – iznosi 1.825,00, ovisno o isplaćenoj visini sufinancirane neto plaće. U slučaju isplate sufinancirane neto plaće niže odnosno potpore niže od iznosa 3.250,00 tj. 4.000,00 kn oslobođenje doprinosa utvrđuje se za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće.

Plaćanje razlike doprinosa na razliku plaće

Ako porezni obveznik isplati višu plaću od sufinancirane neto plaće dužan je platiti iznos razlike doprinosa za koji nije ostvario oslobođenje.

ODGODA POREZNIH OBVEZA

Odgodu poreznih obveza može ostvariti svaki porezni obveznik kojemu epidemija koronavirusa nepovoljno utječe na poslovanje, uz uvjet da:

 • na dan podnošenja Zahtjeva nema nepodmirenih poreznih obveza (toleriraju se nepodmirene obveze do 200,00 kn) i
 • pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja Zahtjeva za najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ili
 • ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primici u naredna tri mjeseca pasti najmanje za 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Porezni obveznik koji ispunjava propisane uvjete i želi odgoditi plaćanje doprinosa i poreza, dužan je to zatražiti od Porezne uprave, podnošenjem Zahtjeva za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti. Korisnici sustava e-Porezna dužni su Zahtjev  podnijeti putem sustava e-Porezna, a ostali  ga mogu podnijeti na drugi način (mailom, dostavom podneska). Zahtjev mora biti obrazložen. Nakon žurne obrade Zahtjeva, Porezna uprava obavještava poreznog obveznika o prihvaćanju ili odbijanju Zahtjeva, u pravilu elektroničkom porukom.

Ako Porezna uprava odobri Zahtjev, odgađaju se porezne obveze dospjele od dana podnošenja Zahtjeva. Dospjelom poreznom obvezom smatra se svaka obveza koja prema posebnim propisima dospijeva do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona. Prema tom se pravilu mogu odgoditi obveze koje su dospjele počevši od 20. ožujka do 20. lipnja 2010. godine. Obveze se odgađaju za tri mjeseca, računajući od dospijeća pojedinačne obveze.

POTPUNO ILI DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE OD OBVEZE DOPRINOSA I IZRAVNIH POREZA

Poduzetnici kojima je vrijednost godišnjih isporuka u prethodnoj godini iznosila do 7,5 mil kn, a zbog  utjecaja posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježe pad za 50% i više, u cijelosti se oslobađaju doprinosa i izravnih poreza dospjelih u tom razdoblju.

Poduzetnici kojima je vrijednost godišnjih isporuka u prethodnoj godini iznosila više od 7,5 mil kn, a zbog  utjecaja posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježe pad za 50% i više, oslobađaju se doprinosa i izravnih poreza dospjelih u tom razdoblju razmjerno padu prihoda/primitaka.

Oslobođenje se ne odnosi na:

 • porez na dodanu vrijednost
 • carine i trošarine
 • doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
 • porez i prirez utvrđen na konačne dohotke (dohodak od kapitala, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od samostalne djelatnosti koji se plaća u paušalnom iznosu)
 • naknade i davanja na igre na sreću
 • obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima, i
 • reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

ODGODA PLAĆANJA PDV-a

Pravo na odgodu plaćanja dospjele obveze PDV-a može ostvariti porezni obveznik koji obračunava PDV prema obavljenim isporukama, a koji podnosi zahtjev ili ga je već podnio i ispunjava sljedeće uvjete:

 • učini vjerojatnim da nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, tj.
 • ako ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili
 • ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te
 • za dospjelu obvezu PDV-a dokaže da proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni.
 • na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog neplaćenog poreznog duga ili na knjigovodstvenoj kartici ima evidentirani porezni dug manji od 200,00 kuna.

Porezni obveznik koji je već podnio zahtjev za odgodom plaćanja dospjele porezne obveze te mu je isti odobren, ne podnosi posebni zahtjev za odgodom plaćanja dospjele obveze PDV-a.

Razdoblje odgode plaćanje PDV-a

Odgoda plaćanja obveze PDV-a može se ostvariti za obvezu PDV-a koja se iskazuje

 • u Obrascu PDV za ožujak 2020. i prvo tromjesečje 2020., a koja dospijeva 30. travnja 2020.
 • u Obrascu PDV za travanj 2020, a koja dospijeva 31. svibnja 2020.

Dospjele obveze PDV-a

Odgoda plaćanja PDV-a ostvaruje se za iznos dospjele obveze PDV-a koja je veća od iznosa za koji bi porezni obveznik bio zadužen da obračunava PDV prema naplaćenim naknadama.

Više detalja potražite na www.porezna-uprava.hr, www.rif.hr ili nas nazovite.