Kontaktirajte nas

Mjere za rasterećenje gospodarstva od posljedica koronavirusa III

U prethodnim objavama smo vas upoznavali s mjerama koje vlada poduzima s ciljem rasterećenja gospodarstva i poduzetnika od posljedica pandemije uzrokovane COVID-19 virusom. U nastavku teksta možete pronaći uvjete novih kreditnih linija koje nude HBOR i HAMAG BICRO:

 • HAMAG BICRO – COVID-19 zajam za obrtna sredstva
 • HBOR – Beskamatni krediti poduzetnicima u turističkim djelatnostima
 • HBOR – OBRTNA SREDSTVA COVID-19 MJERA

HAMAG BICRO – COVID-19 zajam za obrtna sredstva

 • Ciljana skupina: Mikro, mali i srednji poduzetnici
 • Iznos: Do 750.000,00 kuna
 • Namjena: Obrtna sredstva – 100% iznosa zajma
 • Kamatna stopa: 0,25%
 • Rok korištenja: Do 6 mjeseci
 • Poček: Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate min. 2 godine
 • Rok otplate: Do 5 godina, uključujući poček
 • Instrumenti osiguranja: Zadužnica korisnika zajma

HBOR – Beskamatni krediti poduzetnicima u turističkim djelatnostima

 • Ciljana skupina: Mikro, mali i srednji poduzetnici s registriranom djelatnosti smještaja (hoteli, odmarališta, kampovi, ostali smještaj), djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (restorani, ketering, ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane), iznajmljivanja plovnih prijevoznih sredstava te putničkih agencija i organizatora putovanja.
 • Iznos kredita: Od 100.000,00 EUR do 1.250.000,00 EUR, u kunskoj protuvrijednosti.
 • Namjena:  Sredstva će se moći koristiti za financiranje plaća, režijskih i ostalih osnovnih troškova poslovanja, pripremu turističke sezone te podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova, osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama, drugim financijskim institucijama ili obveza za PDV.
 • Kamatna stopa: BEZ KAMATE za razdoblje otplate do tri godine, a u četvrtoj i petoj godini otplate kamatna stopa može iznositi 1,5 posto (kamatna stopa ovisi o propisima o državnim potporama).
 • Poček: Do 12 mjeseci
 • Rok otplate: Do 5 godina
 • Instrumenti osiguranja: Polica osiguranja HBOR-a ili jamstvo HMAG BICRO-a

HBOR – OBRTNA SREDSTVA COVID-19 MJERA

Ciljana skupina

 • Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove
 • Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.

Korisnici kredita trebaju dokazati posljedice pandemije uzrokovane virusom COVID-19.

Namjena kredita

 • Financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
 • Podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, i osim zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.

Način kreditiranja

 • Kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci
 • Iznimno je za kredite u iznosu iznad 37 milijuna kuna moguće izravno kreditiranje (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.

Iznos kredita

U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 100.000,00 kn. Najviši iznos kredita ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi transakcije i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a.

Valuta kredita

 • Kunski krediti uz valutnu klauzulu vezanu za EUR
 • Kunski krediti.

Kamatna stopa

 • 2,00% godišnje, fiksna za HBOR-ov dio kredita u modelu podjele rizika

Ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora, umanjenje kamatne stope za prvu godinu otplate kredita moguće je do 0,00% godišnje. Ovisno o raspoloživosti izvora financiranja, bit će razmotreno dodatno umanjenje kamatne stope i za 2. i 3. godinu otplate kredita.

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti. HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 50 milijuna kuna ili više (odnosno protuvrijednosti u drugoj valuti).

Naknade

 • Bez naknade

Rok i način korištenja kredita

 • Do 6 mjeseci
 • Jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje

Sredstva se isplaćuju na račune dobavljača/izvođača radova i/ili na račun korisnika kredita, ovisno o namjeni obrtnih sredstava.

Rok otplate

 • Do 3 godine, uključujući poček do 1 godine

Instrumenti osiguranja

 • Utvrđuje poslovna banka ili HBOR.

Ako trebate pomoć u svezi realizacije bilo koje od kreditnih linija, kontaktirajte nas i brzo ćemo biti uz vas. Za vas pripremamo zahtjev, potrebnu dokumentaciju i vodimo cjelokupan proces do odobrenja kredita.